Close

Základní a speciální škola

Základní škola Kojetín, Sladovní 492, je od 1. 7. 2017 součástí příspěvkové organizace Odborné učiliště a Základní škola, Křenovice. Škola je plně organizovaná, poskytuje vzdělání podle školních vzdělávacích programů pro základní školu v 1. až 9. postupném ročníku a základní školu speciální v 1. až 10. postupném ročníku.

Činnost školy je vymezena  novelou školského zákona č. 82/2015 Sb. a vyhláškou č. 27/2016 Sb., o vzdělávání dětí, žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.

Škola je zřízená podle § 16 odst. 9 školského zákona, je určená pro žáky s mentálním postižením. Poskytuje vzdělávání žákům s přiznanými podpůrnými opatřeními ve vhodně upravených podmínkách a při odborné speciálně pedagogické péči.

Škola zajišťuje výchovu a vzdělávání v oborech vzdělání:

79-01-C/01    Základní škola

79 -01-B/01   Základní škola speciální

Zabezpečujeme výuku žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Minimální doporučená úroveň výstupů těchto žáků vychází z RVP-ZV a přiznaných podpůrných opatření se zohledněním individuálních potřeb žáka, s respektováním jeho pracovního tempa, úrovně pozornosti či například potřeby delšího zácviku.

Podmínkou přijetí žáka je doporučení školského poradenského zařízení (Pedagogicko – psychologické poradny nebo Speciálně pedagogického centra).

Škola poskytuje odborný informační a poradenský servis pro rodiče (školní poradenské pracoviště).

 

Vybavení školy

ZŠ je úplnou základní školou s žáky 1. až 9. postupného ročníku. Je to přízemní bezbariérová budova. Ke škole patří i školní zahrada, která je využívána pro výuku pracovního vyučování, pro relaxaci žáků, sportovní i společenské aktivity.

Prostorné chodby budovy školy jsou využívány pro regenerační fázi výchovně vzdělávacího procesu ke hře stolního tenisu.

Škola má nadstandardně vybavenou školní dílnu, cvičnou kuchyni, učebnu výpočetní techniky vybavenou 11 počítači s dotykovými monitory a širokým výukovým SW, přípravnu PV. V budově školy se v současné době nachází 3 třídy. Všechny jsou vybaveny interaktivními tabulemi a ICT technikou.

Pro žáky s poruchou hybnosti má škola bezbariérový vstup.

Ve škola jsou vzděláváni žáci základní školy speciální. Speciální třída je vybavena kompenzačními a rehabilitačními pomůckami, masážním lehátkem, terapeutickým kuličkovým bazénem.

Součástí školy je školní poradenské pracoviště, které nabízí služby výchovného poradce, metodika primární prevence, školního psychologa a logopeda.