Close

Dokumenty ke stažení

Pro otevření souboru klikněte na ikonu

Poskytování informací

Směrnice ředitele OU a ZŠ Křenovice je zpracována podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a podle směrnice Olomouckého kraje č. 1/2006 „Postup Olomouckého kraje při poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím“.Prohlášení o ochraně osobních údajů:

Podle ustanovení článku 12,13 a 14 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne
27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném po-hybu těchto údajů (dále jen „GDPR“)Velmi důležité

V souladu s manuálem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR „Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19“ žádáme zletilé žáky a zákonné zástupce nezletilých žáků, aby škole sdělili funkční kontakty (telefonní číslo, e-mail) pro případnou potřebu kontaktování při zjištění příznaků infekčního onemocnění.

Čestné prohlášení

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020

V souladu s ustanovením § 4 vyhlášky MŠMT č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020, informuji žáky a jejich zákonné zástupce o způsobu hodnocení výsledků vzdělávání žáka za druhé pololetí školního roku 2019/2020.

Seznam uchazečů přijatých k základnímu vzdělávání ve školním roce 2020/2021

Seznam přijatých uchazečů k základnímu vzděláváni v základní škole, jejíž činnost vykonává Odborné uěi!iště aZákladní škola, Křenovice, od školního roku 2020/2021

Školní řád

Ředitel školy jako statutární orgán vydává v souladu s ustanovením § 165 odst. 1a) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a na základě ustanovení § 30 školského zákona tento Školní řád Odborného učiliště a Základní školy, Křenovice.

Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky, provoz a vnitřní režim školy, podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před rizikovým chováním a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí a podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků.

Klasifikační řád

Podle Pravidel hodnocení se postupuje při hodno­cení a klasifikaci výchovně vzdělávacích výsledků žáků ve vyučovacích předmětech, při hodno­cení práce v zájmových útvarech, v cho­vání a klasifikaci celkového prospěchu, ukládání vý­chovných opat­ření, postupu do vyššího ročníku a ukončení studia na škole.

Ochrana osobních ůdajů - jmenování pověřence

Odborné učiliště a Základní škola, Křenovice, zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR).

Jmenování pověřence
Správce, Odborné učiliště a Základní škola, Křenovice, jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu čl. 37 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. 
Ochrana osobních ůdajů - informace o zpracování osobních údajů

Odborné učiliště a Základní škola, Křenovice, zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR).

Informace o zpracování osobních údajů
Komplexní informace o zpracování osobních údajů je určena pro zletilé žáky a zákonné zástupce nezletilých žáků. Prohlášení o ochraně osobních údajů

Pokud vaše děti navštěvují naši školu – Odborné učiliště a Základní školu, Křenovice (dále jen „škola“ nebo „správce“), svěřujete nám, jako správci osobních údajů, osobní údaje dětí, a to z toho důvodu, abychom jim mohli řádně poskytovat vzdělávání podle příslušných právních předpisů a taktéž i provozovat další činnosti, které s výchovou a vzděláním dětí souvisí.

V těchto zásadách ochrany osobních údajů zjistíte, jaké osobní údaje shromažďujeme, proč je shromažďujeme a co s nimi děláme. Uvedené informace jsou důležité, proto doufáme, že si najdete čas a pečlivě si vše přečtete. Pokud by zde bylo něco nesrozumitelné nebo byste se rádi dozvěděli další informace, můžete nás navštívit na adrese Kojetín, Sladovní 492, nebo nás kontaktovat prostřednictvím e-mailu zastupce@oukrenovice.cz .