Close

Projekty školy

Škola digitálního věku

Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0003

Název příjemce: Základní škola Kojetín, Sladovní 492

Typ projektu: individuální projekt ostatní (IPo)

Prioritní osa: Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání

Oblast podpory: Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Doba realizace: od 29. října 2014 do 28. září 2015

Projekt byl zaměřen na zefektivnění využití stávajících IT zařízení ve školách a školských zařízení, klade si za cíl efektivněji využívat dostupná zařízení a lépe integrovat ICT ze strany učitelů do výuky.

Základní popis aktivit – co v projektu probíhalo:
vzdělávání ředitelů, systémová podpora vedení školy,
metodická a technická podpora pedagogických pracovníků, , vzdělávání pedagogických pracovníků pro zlepšení a zefektivnění integrace ICT do výuky, evaluace přínosů projektu.
Kurzy byly akreditovány ze strany MŠMT v režimu DVPP.
Jednotlivé klíčové aktivity byly:

 KA 1 – VZDĚLÁVÁNÍ VEDOUCÍCH PRACOVNÍKŮ ŠKOL

 KA 2 – PODPORA PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

 KA 3 – PODPORA METODIKA ICT NA ŠKOLÁCH

 KA 4 – VYUŽITÍ STÁVAJÍCÍ IT VE VÝUCE

 KA 5 – VYUŽITÍ NOVÝCH IT NÁSTROJŮ V INTERAKTIVNÍ VÝUCE

 KA 6 – PODPORA TVORBY OBOROVÝCH DIDAKTIK

 KA 7 – EVALUACE PŘÍNOSŮ A DOPADŮ PROJEKTOVÝCH AKTIVIT


V rámci aktivit probíhala školení pedagogických pracovníků prostřednictvím prezenční formy studia tak, aby byli co nejlépe seznámeni se stávajícím využíváním informačních technologií na své škole, s nově pořizovanými nástroji pro své využití ve výuce, a to především notebooky s dotykovou obrazovkou – dotykovým zařízením k tvorbě oborových didaktik ve výuce.

Etická výchova, Finanční gramotnost a Předprofesní příprava v základní škole praktické

Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.12/02.0022

Název příjemce: Základní škola Kojetín, Sladovní 492

Typ projektu: grantový projekt

Prioritní osa: Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání

Oblast podpory: Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Doba realizace: od 1. února 2010 do 30. června 2012

Popis: Hlavním záměrem projektu bylo zkvalitnění výchovně vzdělávacího procesu u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, kdy v úvahu byla brána jejich determinace lehkým až středním mentálním postižením, tj. vzniklé materiály byly ušity dětem tzv. přímo na tělo. Byl vytvořen komplexní manuál pro nově zavedený předmět Etická výchova a témata Finanční gramotnost a Předprofesní příprava, vše bylo začleněno do školního vzdělávacího programu s důrazem na cílený rozvoj sociálních, komunikativních i pracovních kompetencí žáka. Žák měl mít po absolvování devíti ročníků Etické výchovy a čtyř ročníků Předprofesní přípravy doplněné výukou Finanční gramotnost reálnou šanci zapojit se do společnosti a omezit sílící hrozbu sociálního vyloučení.

Etická výchova: Předmět rozvíjel především osobnostní a sociální kompetence žáků školy se speciálními vzdělávacími potřebami, k čemuž byly používány inovativní metody (např. komunitní kruh, prožitkové lekce, prezentace sebe sama, práce ve dvojici, týmová práce). V předmětu se pracovalo podle metodik a pracovních listů pro žáky 1. až 9. ročníku.

Předprofesní příprava, Finanční gramotnost: Tato témata byla začleněna do předmětu Pracovní výchova a pro jejich výuku byly využívány metodiky a pracovní listy pro žáky 6. až 9. ročníku.

V rámci projektu bylo provedeno také školení pedagogů školy v oblasti aktivizujících a inovativních metod výuky s důrazem na prožitkovost a konkretizaci edukace a proškolení speciálních pedagogů školy absolvováním sociálně psychologického výcviku. Dále byla vytvořena poradenská místnost pro individuální práci logopeda, etopeda a psychologa s dítětem nebo rodiči.


Moderní škola

Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3514 

Název příjemce: Základní škola Kojetín, Sladovní 492

Programové období: Strukturální 2007-2013

Program: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Cílem projektu bylo prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na základní škole v České republice. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bylo dosaženo metodickým vzděláváním a podpůrnými kurzy pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce. 

Výzva č. 57

Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/57.0571

Název příjemce: Základní škola Kojetín, Sladovní 492

Termín realizace: 1. září 2015 – 31. prosince 2015

Program: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Realizované aktivity:

1.Rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy. 

 2. Rozvoj profesních dovedností učitelů pro výuku zaměřenou na zlepšování technických dovedností žáků základní školy.

Díky nově zřízené a interaktivním projektorem s tabulí vybavené přípravně pracovní výchovy se podařilo žáky vhodně namotivovat pro vybranou činnost a díky internetovému připojení prezentovat využití jednotlivých zvolených materiálů a pracovní postup na výrobku. Zajímavým se pro žáky stalo prezentování pochopení technického nákresu, kdy ostatním vysvětlovali jednotlivé rozměry výrobku dle schématu. V této fázi úspěšně proběhla prezentace nejen použitých materiálů, ale i nástrojů pro jejich opracování. Překvapivý byl rozvoj představivosti žákyň pro zpracování pracovního postupu a rozvoj i jejich kreativity.

Při vlastní výrobě výrobku bylo kladně akceptováno nově pořízené vybavení školní dílny včetně pracovních stolů, které podněcovalo žáky k zájmu o danou oblast výuky.