Close

Co dělat…

Červen 27, 2019

V závěru školního roku jsme před prázdninami uspořádali pro žáky naší školy projektový den a projektové vyučování, zaměřené na ochranu lidského zdraví, poskytování první pomoci a řešení situací vznikajících při mimořádných situacích.

Celou akci jsme nazvali „Co dělat“. Žáci nejprve zhlédli videopořad, který je seznámil s postupem při vyhlášení evakuace, s přípravou evakuačního zavazadla, prostředky improvizované ochrany osob, s rizikovými situacemi a způsobem jejich řešení. Následně si zopakovali zásady poskytování první pomoci a transportu zraněného. V další části si prakticky procvičovali masáž srdce, umělé dýchání, zástavu krvácení a odsun zraněného za pomoci improvizovaných prostředků.

Zopakovali si také důležitá telefonní čísla integrovaného záchranného systému a správný postup nahlášení vzniklé situace.

Celou akci jsme zakončili vypracováním závěrečného testu a vyhodnocením činnosti žáků.

Mgr. Jaroslav Šiška

V rámci akce – Co dělat… –  pořádané příspěvkovou organizací Odborné učiliště a Základní škola, Křenovice, budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace akce. Záznamy mohou být zveřejněny na webu organizátora akce. Příspěvková organizace Odborné učiliště a Základní škola, Křenovice, nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.