Close

Co dělat

Červen 28, 2018

přenos zraněného

Dne 28. června 2018 proběhl na naší základní škole projektový den a projektové vyučování s názvem „Co dělat“ (člověk za mimořádných událostí).  V přípravném období se nejprve žáci seznámili s typy  rizikových situací, jejich řešením a s chováním při vyhlášení evakuace obyvatelstva. Následně zhlédli dokumentární film Štěstí přeje připraveným, ve kterém si potřebné činnosti zopakovali, a připomněli si poskytování první pomoci.

Při práci na stanovištích měli žáci možnost si vyzkoušet v praxi, co a jak správně udělat a jak se správně zachovat v těchto situcích.

Žáci si vyzkoušeli poskytnutí první pomoci, odsun raněného, seznámili se s integrovaným záchranným systémem, tísňovými čísly, prostředky improvizované ochrany osob, evakuací obyvatel. Na závěr každá skupina vypracovala závěrečný test získaných znalostí.

Mgr. Jaroslav Šiška

nosítkaobvazování

V rámci akce – Co dělat pořádané příspěvkovou organizací Odborné učiliště a Základní škola, Křenovice, budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace akce. Záznamy mohou být zveřejněny na webu organizátora akce. Příspěvková organizace Odborné učiliště a Základní škola, Křenovice, nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.